Obchodní a bezpečnostní podmínky pro vystavovatele pro účast na výstavě

Pořadatel:
Výstaviště Kroměříž s.r.o., K Výstavišti 4069/8 767 01 Kroměříž
IČO: 253 76 977, DIČ: CZ25376977
Společnost zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha v oddíle C, vložka 117539
Bankovní spojení: ČSOB 208123982/0300
Tel.č.: 724 609 798
www.vystavistefloria.cz

Vystavovatel: právnická či fyzická osoba, které pořadatel potvrdil účast na výstavě, veletrhu

Přihláška

 1. Základní podmínkou účasti na výstavě je doručení řádně vyplněné a podepsané přihlášky písemně poštou pořadateli. Přihláška bude vyplněna ve všech požadovaných bodech, včetně informací o vystavovaných exponátech. Vystavované exponáty musí  být  v souladu s nomenklaturou výstavy. V případě požadavku vystavovatele na stavbu stánku od pořadatele, zadá vystavovatel přesné požadavky jak na stavbu stánku, tak na jeho vybavení.
 2. Pokud bude vystavovatel potřebovat osvětlení vlastního stánku nebo bude používat jakékoli elektrické spotřebiče, je nutno si u pořadatele objednat přípoj elektrické energie podle souhrnu příkonu používaných spotřebičů.
 3. Rozhodnutí o přijetí přihlášky vystavovatele provádí výlučně pořadatel výstavy, který písemně uvědomí vystavovatele o jeho zařazení do databáze vystavovatelů objednané výstavy. Tímto okamžikem nastává mezi pořadatelem a vystavovatelem smluvní vztah s oboustrannou závazností. Pořadatel nemá povinnost vyhovět vystavovateli a jeho přihlášku mu
 4. V okamžiku potvrzení přihlášky na určitou výstavu vystaví pořadatel zálohovou fakturu, kterou je vystavovatel povinen v daném termínu uhradit. Tímto okamžikem na sebe přejímá vystavovatel povinnost řídit se platnými českými zákony, předpisy a normami, platnými pro výstaviště. Rovněž se zavazuje plnit závazky, vyplývající z jeho účasti.
 5. V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto:
  1. Nájemné za výstavní plochu v době montáže, průběhu výstavy a demontáže
  2. Zařazení do orientačního systému výstavy
  3. Vystavovatelské průkazy – do 9 m2 2 ks
  4. Propagace výstavy
 6. Při stornování objednané výstavní plochy a služeb ze strany vystavovatele po termínu uzávěrky přihlášek (1 měsíc před zahájením výstavy) vrací pořadatel 50% z uhrazeného nájmu výstavní plochy. Při stornování objednané výstavní plochy v době kratší než 1 měsíc se uhrazená částka nevrací. Registrační poplatek se v případě zrušení objednané výstavní plochy vystavovatelem nevrací.

Výstavní plocha, výstavní stánek

 1. Výstavní plocha se pronajímá bez zařízení, jen prostor. Je možno si objednat stavbu stánku nebo si postavit stánek vlastní. Dále je možno objednat si přípojku elektrické energie, přívod a odpad vody, wifi, případně další služby podle Objednávkového katalogu služeb.
 2. Vystavovatel je povinen dodržovat rozměry přidělené výstavní plochy, není  dovoleno  půdorysně  přesahovat  vyměřenou    V případě  zjištění překročení   zaplacené   výstavní   plochy   bude   toto  jednání  sankcionováno pokutou 5.000,-  Kč  za  každé  zjištění.  Jeho  opakování  může vést k ukončení pronájmu výstavní plochy bez  nároku na vrácení nájmu.
 3. Objednanou plochu předá vystavovatel po skončení výstavy pořadateli ve stejném stavu, v jakém byla při jejím předání. Maximální zatížení podlah je v halách 5000 kg/m2, na venkovní ploše 5000 kg/m2. Maximální výška expozice v hale A je 4,8 m, v hale B 3,8 m, na venkovní ploše 3,8 m.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o umístění jednotlivých firem na výstavní ploše. Po uhrazení všech splatných plateb a zpracování závazných přihlášek pořadatelem obdrží vystavovatel rastr výstavní plochy se zakreslením svého umístění. Vystavovatel nesmí dát do pronájmu výstavní plochu třetí osobě.
 5. Vystavovatel je povinen prezentovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici, nesmí rušit nebo omezovat ostatní vystavovatele. Své propagační předměty může vystavovatel umístit v rámci výstaviště pouze s předchozí dohodou s pořadatelem za předem určených podmínek či plateb. Veškerou neoznámenou a neuhrazenou reklamu je pořadatel oprávněn odstranit. V průběhu výstavy je zakázáno

provozování jakékoli audiovizuální techniky, která je svým hlukem rušivá pro ostatní vystavovatele.

Pojištění

 1. Pořadatel neodpovídá vystavovatelům ani spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo poškození věcí ve výstavních prostorách při montáži, výstavě nebo demontáži.
 2. Vystavovatel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.

Bezpečnost

 1. Vystavovatel je povinen se seznámit po příjezdu na výstaviště s poplachovými směrnicemi, požárním a evakuačním řádem, které jsou  k dispozici na registraci vystavovatelů a v případě nutnosti se jimi řídit.
 2. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky. Po dobu konání výstavy, při montáži i demontáži platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v halách. Vystavovatel je povinen kontrolovat stav používaných elektrospotřebičů, elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným pověřením k této činnosti. Zapnuté elektrické spotřebiče nesmí zůstat bez dozoru.
 3. Je zakázáno vlévat jakékoli toxické látky a barvy do kanálů nebo umyvadel.
 4. Skladování zbytků odpadového materiálu za stěnou stánku mimo pronajatou plochu je zakázáno.

Platební podmínky

 1. Veškeré platby na základě vystavené zálohové faktury budou uhrazeny do termínu zahájení výstavy. Vystavovatelé, kteří nebudou mít zálohové faktury uhrazeny, nebudou mít přístup na výstavní plochu. Veškeré další náklady vystavovatele v průběhu výstavy, nevyfakturované v zálohové faktuře, budou vyfakturovány v průběhu výstavy a uhrazeny v hotovosti. Jedná se především o další možné náklady na předem neobjednané energie a služby.
 2. Vystavovatel je povinen dostavit se před zahájením montáže na registraci vystavovatelů, kde mu budou zkontrolovány platby, vydány vystavovatelské průkazy a budou mu sděleny informace k výstavě. Poté bude odveden na výstavní plochu, kde si buď převezme od pořadatele objednanou stavbu výstavního stánku, nebo si postaví stánek vlastní.

Technické podmínky

 1. Obrys výstavního stánku nesmí přesahovat obrys výstavní plochy, kterou má vystavovatel objednanou.
 2. Do areálu výstaviště je dovoleno vjíždět dopravním mechanismům a automobilům pouze v průběhu montáže a demontáže. V průběhu výstavy je vjezd do areálu zakázán. Drobné zásobování je možné pomocí paletačního vozíku v průběhu výstavy. Maximální zatížitelnost podlah je 5000 kg/m2.
 3. Vystavovatel může pro přepravu těžkých nákladů a jejich vyložení na výstavišti použít za úplatu vysokozdvižný vozík, jehož nosnost je 3,5
 4. Není dovoleno opustit výstavní plochu nebo uzavřít stánek před ukončením každého výstavního dne včetně posledního dne výstavy. Vjezd automobilů na výstavní plochu bude povolen až po skončení výstavy.
 5. V průběhu montáže výstavy je zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které by svou prašností a velkým hlukem obtěžovalo ostatní vystavovatele.
 6. Na konstrukce hal je zakázáno věšet jakékoli reklamní poutače.
 7. Výstavní stánek se nesmí dotýkat svou stěnou stěny
 8. Vlastní přívodové kabely vystavovatelů k elektrické energii budou zapojeny až po předložení revizní zprávy provedené revizním technikem dle vyhl. č. 50/1978 Sb, §9, který přívodní kabel řádně označí. Vystavovatel je povinen předložit pořadateli revizní zprávu na všechny spotřebiče, které bude zapojovat, přičemž zpráva nesmí být starší 6 měsíců.

Různé

 1. V případě porušení výše uvedených podmínek má pořadatel právo vyloučit vystavovatele bez náhrady z výstavy.
 2. Pořadatel má právo upravit nebo změnit termín a délku konání výstavy bez nároku vystavovatele na odškodnění. V případě zrušení konání výstavy budou zaplacené peněžní prostředky vráceny vystavovateli do 2 měsíců od uvědomění o zrušení výstavy.
 3. Reklamace ze strany vystavovatele jsou přijímány pořadatelem maximálně do 24 hodin po skončení výstavy.
 4. Vystavovatel je povinen se řídit výše uvedenými podmínkami pro vystavovatele.

Technické podmínky

Výstava Floria Podzim 2021 bude probíhat na Výstavišti Kroměříž od 24. – 26. 9. 2021

Otevírací doba pro návštěvníky:
denně 9:00 – 17:00 hodin

Montáž expozic
22. – 23. 9. 2021 od 8:00 do 18:00 hod.
24. 9. 2021 od 6:00 do 8:30 hod.

Před vjezdem na Výstaviště je nutno přijít na Registraci vystavovatelů u vchodu do pavilonu B (bude označeno), zde po kontrole plateb obdržíte vystavovatelské průkazy, kterými budete viditelně označeni po celou dobu výstavy, montáže i demontáže v areálu výstaviště.
Na registraci obdržíte 2 ks vystavovatelských průkazů při velikosti vašeho stánku do 9 m2, další průkazy po dohodě. V případě jakýchkoli objednávek nad rámec již zaplacených faktur (doobjednávka elektrické energie, vody, stánku, apod.) se veškeré platby hradí hotově na registraci výstavy před jejím zahájením.

Demontáž expozic

26. 9. 2021 od 17:00 do 21:00 hod.
(není dovoleno demontovat stánek a odvážet zboží před skončením výstavy – pod pokutou 5 000,- Kč)
27. 9. 2021 od 7:00 do 15:00 hod.

Vjezd do areálu

Všechna auta (osobní, dodávky, nákladní) branou č. 3 od parkoviště nebo dle pokynů organizátorů.

Výjezd z areálu

Osobní auta: branou č. 1, u haly A
Dodávky, nákladní auta: branou č. 3 od parkoviště nebo dle pokynů organizátorů

Zásobování stánků během výstavy

7:00 – 8:30 hod., 17:00 – 18:00 hod.
Vjezd automobily je povolen jen ve výše určených hodinách. V ostatních časech je vjezd do areálu z důvodu bezpečnosti návštěvníků ZAKÁZÁN. Pod pokutou 5 000,-Kč

Další důležité informace

Objednávka výstavní plochy: vždy si objednáváte výstavní plochu pod stánek nebo expozici, ať už máte vlastní stánek nebo objednaný od pořadatele.
Pořadatelé nabízejí k pronájmu volnou plochu ve výstavní hale, stánky ve venkovním zastřešeném prostoru anebo stavbu vlastních stánků jak v zastřešené tak nezastřešené části výstaviště.
Do expozice, kde budete používat elektrické spotřebiče, je nutné si objednat přípoj elektrické energie podle souhrnu příkonu používaných spotřebičů.

Revize elektrospotřebičů: Upozornění pro vystavovatele, kteří si dovezou vlastní přívodové kabely k elektrické energii. Přívodové kabely budou zapojeny až po předložení revizní zprávy provedené revizním technikem s kvalifikací dle vyhlášky 50, §9, který přívodový kabel řádně označí. Revizní zprávu požadujeme také na všechny dovezené zapojené spotřebiče. Zpráva nesmí být starší 6 měsíců.